ข้อมูลผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ

1

ข้อมูลสถานประกอบการ

2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ

3

ประเมินความพร้อมการส่งออก

(1) ส่วนภาพรวมความพร้อมการส่งออก (General)

4

ประเมินความพร้อมการส่งออก

(2) ส่วนความพร้อมการส่งออกเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific)

5

ตรวจสอบคำตอบ

6
ตารางสรุปผลการประเมิน
7

คำชี้แจงถัดไป

คำชี้แจง


ย้อนกลับ
ถัดไป

คำชี้แจงแนบไฟล์ย้อนกลับ
ถัดไป

คำชี้แจง


ขอให้ผู้ประกอบกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมในการส่งออกของท่านในแต่ละมิติตามความเป็นจริง

ย้อนกลับ
ถัดไป

คำชี้แจง


ย้อนกลับ
ถัดไป

คำชี้แจง

ข้อมูลผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ


ชื่อ-สกุล


โทรศัพท์


Line ID


การเข้าร่วมโครงการกับ อย.


ข้อมูลสถานประกอบการ


ชื่อสถานประกอบการ


ที่อยู่สถานประกอบการ


เบอร์ติดต่อสถานประกอบการ


E-mail สถานประกอบการ


กำลังการผลิต (แรงม้า)


แรงงาน (จำนวนคน)


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ


ชื่อผลิตภัณฑ์

เลขสารบบอาหาร


จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ


ประเภทผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ แทนนม (Dairy products and analogues)

น้ํามันและไขมัน และผลิตภัณฑ์ อิมัลชั่น (Fats and oils, and fat emulsions)

ไอศกรีมหวานเย็น (Edible ices, including sherbet and sorbet)

ผลไม้ ผัก สาหร่าย นัทและเมล็ด (Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds)

ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต (Confectionery)

ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ธัญชาติ (Cereals and cereal products, derived from cereal grains, from roots and tubers, pulses, legumes and pith or soft core of palm tree, excluding bakery wares of food category 07.0)

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery wares)

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Meat and meat products, including poultry and game)

สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (Fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms)

ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ (Eggs and egg products)

สารให้ความหวาน และน้ําผึ้ง (Sweeteners, including honey)

เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัด และผลิตภัณฑ์จากโปรตีน (Salts, spices, soups, sauces, salads and protein products)

อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ทางด้านโภชนาการ (Foodstuffs intended for particular nutritional uses)

เครื่องดื่ม (Beverages, excluding dairy products)

ขนมขบเคี้ยว (Ready-to-eat savouries)

อาหารเตรียมสําเร็จ (Prepared foods)

วัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยไม่ได้นํามาบริโภคโดยตรง (Substances added to food which are not fall in category 1-16 and not for direct consumption)

กรุณากรอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ

(ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ประกอบการพิจารณา HScode เพื่อใช้ในการส่งออกเท่านั้น)

 1. สูตรส่วนประกอบ
 2. บรรจุภัณฑ์
 3. วิธีใช้
 4. กรรมวิธีการผลิต
 5. อายุการเก็บรักษา (ควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 6. กำลังการผลิตต่อปี (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ)กรณีมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกผลิตภัณฑ์

(ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ประกอบการพิจารณา HScode เพื่อใช้ในการส่งออกเท่านั้น)

 1. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ตามข้อ 4)
 2. สูตรส่วนประกอบ
 3. บรรจุภัณฑ์
 4. วิธีใช้
 5. กรรมวิธีการผลิต
 6. อายุการเก็บรักษา (ควรมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 7. กำลังการผลิตต่อปี (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ)


รูปผลิตภัณฑ์ (กรุณาแนบรูปผลิตภัณฑ์)

File upload

ผลิตภัณฑ์ของท่านเคยส่งออกไปต่างประเทศหรือไม่


กรณีเคยส่งออก (กรุณาระบุประเทศที่เคยส่งออก)


ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เคยส่งออก

ประเทศที่มีความต้องการส่งออกสินค้า

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

(สำหรับผู้ประกอบการที่เคยส่งออกแล้ว)

จำหน่ายหน้าร้าน/ห้างสรรพสินค้า

จำหน่ายในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Road show)

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Page Facebook

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Alibaba

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Amazon

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Ebay

อื่นๆ

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

(สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยส่งออก ช่องทางใดที่ท่านประสงค์จะส่งออก)

จำหน่ายหน้าร้าน/ห้างสรรพสินค้า

จำหน่ายในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Road show)

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Page Facebook

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Alibaba

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Amazon

จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Ebay

แพลตฟอร์มอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเมินความพร้อมการส่งออก

(1) ส่วนภาพรวมความพร้อมการส่งออก (General)


ขอให้ผู้ประกอบกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมในการส่งออกของท่านในแต่ละมิติตามความเป็นจริง

มิติที่ 1 ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มิติที่ 2 การวางแผนการเงิน

มิติที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรม

มิติที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก (ด้านศุลกากร)

มิติที่ 5 ด้านช่องทางขนส่งและช่องทางการจัดจำหน่าย

ประเมินความพร้อมการส่งออก

(2) ส่วนความพร้อมการส่งออกเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific)


กรุณาระบุพิกัดศุลกากรของผลิตภัณฑ์อาหาร


มิติที่ 6 ด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

มิติที่ 7 ด้านการขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale) เพื่อการส่งออก

มิติที่ 8 ด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศเป้าหมายปลายทาง

ย้อนกลับ

ขอบคุณสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านเรียนร้อยแล้ว

คำแนะนำ

คะแนนมากที่สุด :

คะแนนน้อยที่สุด :

คะแนนเฉลี่ย :

form_people_group